Informační bulletin Společnosti přátel starožitností, 1/2003

 

Program akcí na 1. pololetí 2003

Přednášky:

30. 1.  PhDr. Kateřina Tomková: Opevnění raného středověku v Čechách

27. 2.  Mgr. Nataša Belisová: Od pokání k pietě... Smírčí kříže na Děčínsku

27. 3.  Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc: Katedrála sv. Víta – podíl parléřovského originálu

24. 4. – PhDr. Jan Fridrich, DrSc: Račiněves – lovecká stanice staropaleolitického člověka na břehu Pravltavy

29. 5.  RNDr. Viktor Černý: Lidé z pohoří Mandara

26. 6.  PhDr. Patrik Líbal: Krása cihel v moderní architektuře

Všechny přednášky se budou konat v budově Muzea hl. m. Prahy Na Poříčí, vždy ve čtvrtek od 17.30 hod. Prosíme, abyste si tyto termíny poznamenali, protože na jednotlivé přednášky nebudou zasílány zvláštní pozvánky; budou však připomenuty v časopise Res musei Pragensis, distribuovaném Muzeem hl. m. Prahy.

Jarní exkurze

Letošní tradiční exkurzi SPS připravujeme na sobotu 31. 5 a bude tentokrát směřovat do jihovýchodního okolí Plzně. Předpokládaný program: Skála u Přeštic (zříceniny hradu), Přeštice (barokní kostel), Příchovice (barokní augustonský zámek), Roupov (hrad), Lužany (Hlávkův renesanční zámek) a podle časových možností případně další drobné lokality. Upřesnění programu i cena budou oznámeny na přednáškách. Přihlášky přijímá Mgr. Martina Veselá nebo Mgr. Kateřina Dryáková (viz kontaktní adresy).

 

Výroční zpráva Společnosti přátel starožitností za rok 2002

Přes existenci níže uvedených, v uplynulém roce do značné míry převážně nepovzbudivých, místy až velmi smutných skutečností, které se významně dotkly naší společnosti, jsme se pokoušeli i v uplynulém roce pro naše členy zajistit zajímavý a pokud možno i kvalitní program.

Naše zahraniční aktivity měly být korunovány na počátku roku 2002 v Kodani, kde měla být předána na návrh SPS našemu dlouholetému a zasloužilému členovi prof. PhDr. et JUDr. Dobroslavu Líbalovi, DrSc., medaile EUROPA NOSTRA, udělovaná touto panevropskou střechovou organizací výjimečným osobnostem, které se mimořádným způsobem zasloužily o evropské kulturní dědictví.  Bohužel těsně před vlastním ceremoniálem předání, na něž se laureát mimořádně těšil a připravoval, došlo k jeho náhlému a neočekávanému úmrtí. Cenu tak převzali na slavnostním aktu jeho rodinní příslušníci.

I v roce 2002 SPS spolupracovala s jinými institucemi. Vedle již tradiční spolupráce s Klubem za starou Prahu jsme se spolu se Státním památkovým ústavem v Ústí nad Labem a Sdružením pro stavebně historický průzkum stali spolupořadateli první konference stavebně historického průzkumu, věnované problematice vytápění historických staveb a pořádané ve dnech 4. až 6. června v Zahrádkách u České Lípy. Starosta doc. Dr. Durdík se též zúčastnil konference Život památek - památky v životě - život v památkách a mnozí naši zástupci se aktivně podíleli na různých vědeckých konferencích doma i v zahraničí a prezentovali výsledky své vědecké práce v různých publikacích. V průběhu roku jsme se také angažovali v různých památkových kauzách, např. jsme zaslali protestní petici ministru kultury ČR ve věci plánované demolice rodného domu Jaroslava Haška ve Školské ulici 16, čp. 1325/II na Novém Městě.

V rámci pravidelné přednáškové činnosti jsme v uplynulém roce vyslechli tyto referáty: Nejstarší kostely na Pražském hradě (PhDr. Jan Frolík, CSc.), Hroby českých knížat a králů (PhDr. Michal Lutovský), Marobudova říše (PhDr. Eduard Droberjar), Středověké legendy v ožívajících obrazech (PhDr. Karel Stejskal, CSc.), Nové nálezy neolitických rondelů v Čechách (PhDr. Ing. Lubor Smejtek), Aktuální příklady konzervace hradní architektury (doc. ing. arch. Václav Girsa), Bohové dávných Slovanů (Mgr. Petr Vokáč a Mgr. Martin Pitro), Vila Tugendhat (Bc. Karel Ksandr) a Hrad Vítkův Hrádek na Šumavě (doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.). Listopadová přednáška PhDr. Kateřiny Tomkové Opevnění raného středověku v Čechách se yla kvůli uzavření budovy muzea přesunuta na leden 2003. Přednášky přilákaly v průběhu měsíců ledna až října celkem 538 posluchačů, průměrná účast tedy činila 67 osob. Nejhojněji navštíveny byly přednášky v lednu a únoru, týkající se Pražského hradu (103 a 99 osob).

Tradičně v sobotu 25. května 2002 odjeli členové SPS na jarní výlet do severních Čech. Na programu byla návštěva hradu Helfenburku u Úštěka, Božího hrobu u Rašovic, města Úštěka a zámku Ploskovic. Na Helfenburku a po většině času i v průběhu celého výletu podával zasvěcený výklad PhDr. František Gabriel, který zde vedl archeologický výzkum. Prohlídka města začala na Městském úřadě promítáním filmu o historii Úštěka, poté jsme navštívili kostel, středověké podzemní chodby vytesané do kamenného podloží a Pikardskou věž. Poslední zastávka byla na zámku v Ploskovicích, kde nám podrobný a fundovaný výklad podal PhDr. Petr Macek.

8. června 2002 pořádala SPS výlet na dva saské hrady Kriebstein a Frauenstein, kterého se zúčastnilo 41 osob. Na hradě Kriebstein jsme viděli krásné gotické sály, kapli s nástěnnými malbami z roku 1410 a vrcholem prohlídky byla pak unikátně dochovaná, dřevem obložená komora s malbou Zvěstování Panny Marie. Navíc nám bylo dovoleno nahlédnout do půdních prostor, kde se zachovaly původní konstrukce krovu z konce 14. století. Druhým zastavením byly zříceniny středověkého hradu Frauensteinu důkladně „upravené“ pro potřeby turistického ruchu.

Ediční činnost v roce 2002 byla ovlivněna permanentním nedostatkem finančních prostředků. Přesto se v rámci Vlastivědné knihovničky se podařilo vydat svazek věnovaný Cyrilu Merhoutovi z pera Michala Flegla. Výrazný publikační počin představuje podíl SPS na vydání osmého svazku sborníku Castellologica bohemica. Vydávání časopisu SPS, vycházejícího ve spolupráci s Národním muzeem, zajišťuje od počátku roku 2002 nová firma. Podařilo se vydat tři čísla, čtvrté bude vytištěno na přelomu ledna a února. Neustále se však prohlubují problémy s dodáváním příspěvků pro toto periodikum. Nedostává se jak rozsáhlejších článků, tak drobných příspěvků odborných i informací o regionálních vlastivědných aktivitách a nových publikacích. Proto by nás potěšilo, kdyby naši členové z řad odborných pracovníků či studentů pravidelně přispívali nebo ve svém okolí sháněli příspěvky do časopisu, ať již v podobě kratších i rozsáhlejších článků, odborných sdělení nebo referátů o literatuře a o výstavách.

Skluzy ve vydávání posledních dvou ročníků přinesly rovněž komplikace s odbytem časopisu. Vybírání předplatného za několik posledních ročníků je nedostatečně doloženo a nemáme jistotu, že ti, kdo ho měli zájem odebírat, ho skutečně dostávali. Prosíme proto všechny členy, kteří mají o časopis zájem, aby se obrátili na pokladní SPS Jitku Matějů a dohodli se s ní na způsobu odběru a platby. Pro zájemce jsou k dispozici i výtisky ze starších ročníků.

Srpnová povodňová vlna zasáhla i budovu Archeologického ústavu AV ČR v Letenské ulici na Malé Straně, kde se nachází pracoviště starosty SPS doc. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc., a také knihovna SPS. Došlo ke ztrátě mnoha výsledků vědeckého bádání i ke zničení některých administrativních materiálů SPS. Ztráty na publikacích SPS určených k prodeji naštěstí nebyly velké, knihovna zůstala nedotčena. Vzhledem k postižení budovy AVČR jsme na konci roku byli požádáni, abychom nejdéle do dvou měsíců uvolnili doposud užívaný prostor v podkroví objektu. Bude proto nutné přestěhovat převážnou část zde deponovaných knih z naší knihovny i publikací vydaných společností.

Odchod Daniely Houškové z výboru SPS znamenal významný zásah do nabídky historickovlastivědných publikací. Výbor se v současnosti snaží tuto situaci řešit, naše snahy však narážejí na možnost kontaktu s vydavateli, který je v případě regionální literatury často obtížný a komplikovaný. Bezproblémově probíhá spolupráce s pražskými vydavateli historické a vlastivědné literatury (Academia, Argo, Libri, Mladá fronta, Nakladatelství Lidové noviny, Paseka, Vyšehrad), jejichž novinky jsou členům pravidelně k dispozici na přednáškách. Zájemci o publikace z těchto nakladatelství se mohou případně obracet i na paní Jitku Matějů a po vzájemné dohodě zakoupit požadovaný titul i mimo termín přednášky.

V evidenci členské základny se podařilo téměř úplně odstranit problémy s identifikací plateb. K 1. 12. 2002 měla Společnost 736 aktivních individuálních členů a 59 členů kolektivních. Nově se přihlásilo 23 individuálních členů, převážně mladších ročníků. Z důvodu zaneprázdněnosti vystoupil jeden člen. Dověděli jsme se o úmrtí tří členů – již zmíněného prof. JUDr. et PhDr. Dobroslava Líbala, DrSc., nás opustili i ing. Miloslav Jurásek a Jiřina Burešová.

Výbor SPS pracoval v následujícím složení: starosta – doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., místostarosta – ing. arch. Karel Kuča, jednatel – Mgr. Vojtěch Kašpar, pokladna a členská evidence – Jitka Matějů, spolupráce s kolektivními členy – PhDr. František Gabriel, zajišťováním exkurzí jsou pověřeni a členy výboru byli dále ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., Kristina Hendrychová, Mgr. Kateřina Dryáková a Mgr. Martina Veselá.

Přes značné množství problémů především s finančním zajištěním chodu naší Společnosti a několik tragických událostí, se nám, jak doufáme, podařilo pro naše členy zajistit a připravit pestrý, dostatečně zajímavý a atraktivní program, na který bude moci v příštím roce navázat nově zvolený výbor SPS.                                                                                                             Vojtěch Kašpar, jednatel SPS

Členské příspěvky

Členové v produktivním věku platí minimálně 50 Kč ročně, studenti a důchodci 30 Kč ročně. Členský příspěvek pro kolektivní členy je 100 Kč. Od nových členů je navíc vybíráno jednorázové zápisné ve výši 20 Kč. Dobrovolné vyšší příspěvky jsou vítány. Číslo účtu SPS u ČS Praha 1 je 1923085369/0800.

Kontaktní adresy

¨    Informace o Společnosti, její historii a o podmínkách publikování příspěvků v časopise a sbornících: starosta SPS doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., Lamačova 861, 152 00 Praha 5, tel. 251 81 52 78, e-mail durdik@arup.cas.cz;

¨    jednatel SPS Mgr. Vojtěch Kašpar, Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, tel. 222 24 32 39;

¨    členské přihlášky, legitimace, členská evidence a příspěvky, prodej publikací: pokladník Jitka Matějů, Žerotínova 62, 130 00 Praha 3, tel.222 58 14 93, pracoviště V Tůních 11, 120 00 Praha 2, tel./fax  224 94 12 51,  e-mail: krizovka.sfinga@cmail.cz;

¨    spolupráce s kolektivními členy: PhDr. František Gabriel, P. O. box 23, 470 01 Česká Lípa, e-mail: pu-uvpd-cl@volny.cz;

¨    zajišťování exkurzí: Mgr. Martina Veselá, Evropská 114/121, 162 00 Praha 6, tel. 777 121 114 a Mgr. Kateřina Dryáková, Kladrubská 307, 199 00 Praha 9, tel. 602 968 649

¨     

Nabídka publikací

(ceny uvedené u publikací SPS platí pouze pro členy, u některých dalších knih je členům SPS poskytována sleva)

Vlastivědná knihovnička SPS

T. Durdík, B. Štauber: Hrad Pravda, Praha 1995                                                                   16 Kč

Z. Hazlbauer: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou; T. Durdík:
Památky Rabštejna nad Střelou a okolí,
Praha 1995                                                  35 Kč

P. Sommer: Sázavský klášter, Praha 1996                                                                            28 Kč

F. Gabriel: Hrad Lipý, Praha 1997                                                                                         19 Kč

T. Durdík, J. Adámek, J. Fröhlich, P. Chotěbor: Vybrané středověké památky
Prácheňska,
Praha 1998                                                                                                  35 Kč

J. Úlovec: Tvrz a zámek Odolena Voda, Praha 1998                                                          25 Kč

J. Sommer a kol.: Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí – Dolní Město, Loukov,
Řečice,
Praha 1999                                                                                                           40 Kč

L. Kracíková, J. Smetana: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká
Lípa,
Praha 2000                                                                                                               60 Kč

F. Gabriel, K. Podroužek, P. Za hradník: Skalní sídlo u Sloupu, Praha 2001                    25 Kč

T. Durdík: Hrad Týřov, Praha 2001                                                                                       40 Kč

M. Flegl: Cyril Merhout – historik nejen Malé Strany, Praha 2002                               15 Kč

Sborník SPS č. 1 – ke 100. výročí založení SPS, 2. vydání, Praha 1997                        135 Kč

Sborník SPS č. 2 – k živ. jubileu R. Turka 1991, Praha 1993                                        100 Kč

Sborník SPS č. 3 – k živ. jubileu M. Richtera 1992, Praha 1993                                     68 Kč

Sborník SPS č. 4 – k živ. jubileu D. Líbala 1996, Praha 1996                                        160 Kč

Castellologica bohemica 5, Praha 1996                                                                             305 Kč

Castellologica bohemica 6/I, II, Praha 1998                                                                      615 Kč

Castellologica bohemica 7, Praha 1998                                                                             595 Kč

Castrum Bene 6 – Burg und Stadt, sborník z konference – N, A, F, Praha 1999            350 Kč

J. Adámek, J. Sommer, Z. Všetečková: Středověký kostel Panny Marie v Písku,
Písek 2001                                                                                                                       340 Kč

Publikace nakladatelství Unicornis

K. Benešovská, K. Charvátová, D. Líbal, M. Pojsl: Řád cisterciáků v českých zemích
ve středověku,
Praha 1994                                                                                             150 Kč

D. Stehlíková: Břevnovský klášter – průvodce výstavou, kostelem a kryptou,
Praha 1993                                                                                                                        28 Kč

J. Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku, Cheb 1998                                               170 Kč

R. Pfleiderer: Atributy světců, 2. vydání, Praha 1998                                                           68 Kč

D. Líbal, P. Zahradník: Katedrála svatého Víta na Pražském hradě, Praha 1999           285 Kč

900 let cisterciáckého řádu – sborník z konference, Praha 2000                                       265 Kč

D. Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek,
Praha 2001                                                                                                                      398 Kč

Publikace lze zakoupit na přednáškách SPS. Mimopražští zájemci si je mohou objednat poštou u pokladníka Společnosti J. Matějů (při zasílání poštou bude účtováno poštovné + balné). U objednávky uvádějte vždy své členské číslo, aby vám mohla být u vybraných publikací poskytnuta členská sleva.

Mgr. V. Kašpar v. r., jednatel                                   doc. PhDr. T. Durdík, DrSc., v. r., starosta