Informační bulletin Společnosti přátel starožitností, 2/2003

 

Program akcí na 2. pololetí 2003

Přednášky:

25. 9.    PhDr. Jan Fridrich, DrSc.: Račiněves – lovecká stanice staropaleolitického člověka na břehu Pravltavy

30. 10. – Mgr. Jaroslav Podliska: Vyšehradské podhradí ve světle archeologických výzkumů

27. 11. – Mgr.  Pavel  Titz:  Římská  krajina  pod Vesuvem  aneb  nebyly jenom Pompeje

18. 12. – Doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.:  K otázce  demonstrační  architektury na českých hradech

Všechny přednášky se budou konat v budově Muzea hl. m. Prahy Na Poříčí, vždy ve čtvrtek od 17.30 hod. Prosíme, abyste si tyto termíny poznamenali, protože na jednotlivé přednášky nebudou zasílány zvláštní pozvánky.

                                      Jarní exkurze

V sobotu 31. května 2003 se jako každý rok uskutečnila tradiční jarní exkurze Společnosti přátel starožitností. Letošním cílem se staly památky západních Čech. První zastávkou byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, jehož základní kámen byl položen v roce 1745. Stavby kostela podle návrhu K. I. Dienzenhofera se zúčastnili F. I. Prée, A. Lurago a A. Hafenecker, který roku 1775 stavbu dokončil. Jedná se o bazilikální trojlodí s příčnou lodí a užším, polokruhově uzavřeným presbytářem a osmibokou sakristií a kaplí sv. Barbory po stranách.

Dalším zastavením se stal hrad Roupov, založený pravděpodobně již ve 13. století, s velmi dobře dochovanou kuchyní s charakteristickým osmibokým komínem. Tato kuchyně patří k nejlépe dochovaným stavbám svého druhu u nás. Přestavba Roupova v letech 1380 až 1393 za Něpra z Roupova, předního úředníka doby vlády Václava IV., náleží mezi nepočetné šlechtické velké hradní stavby, na kterých se nejspíše podílela dvorská huť.

Následovala prohlídka hradu Skála, jehož dispozice je velmi neobvyklá. Hrad tvoří dvě samostatná jádra za sebou, která využívají členění skalnatého terénu. Skála byla v letech 1399 až 1413, kdy ji držel Vilém z Rýzmberka, třikrát dobývána vojsky krále Václava IV. K prvému z těchto obležení se váže nejstarší zpráva o použití obléhacího děla v Čechách.

Posledním navštíveným místem byl zámek v Příchovicích, kde se nám dostalo velmi milého přijetí současnými vlastníky, čekal na nás zasvěcený výklad a připraveno bylo i pohoštění. Zámek, který byl v letech 1718 až 1719 postaven J. Augustonem na místě tvrze, je obdélného půdorysu s hlavním oválným sálem, vytvářejícím na zahradním průčelí pětiboký, pavilónově převýšený rizalit s jednoduchým balkónovým portálem.

Z činnosti Společnosti

Společnost přátel starožitností se v první polovině roku 2003 podílela na několika památkových kausách. Projevili jsme zásadní nesouhlas se současným neutěšeným stavem jedné z nejvýznamnějších památek torzální architektury v okrese Cheb, kterým je hrad Kynžvart a zároveň požádali o urychlené řešení katastrofálního stavu této památky a její důstojnou prezentaci. Dále jsme podpořili petici občanského sdružení „S drakem rval se Michael“ proti výstavbě čtyřproudé rychlostní komunikace I/35 Turnov – Jičín, která významným způsobem naruší přírodní prostředí a turistický ruch v bezprostřední blízkosti CHKO Český ráj. Naše Společnost se také připojila k otevřenému dopisu adresovanému našich čelním politickým představitelům ve věci katastrofálního stavu a ohrožení sakrálních památek na našem území, který byl koncipován předními odborníky naší památkové péče a společně s podpisovými archy distribuován na našich přednáškách.

Prodej publikací a Časopisu Společnosti přátel starožitností

V důsledku loňských povodní, které významným způsobem zasáhly i budovu Archeologického ústavu ČAV v Letenské ulici, jsme byli nuceni přemístit knihovnu SPS a publikace SPS určené k prodeji do provizorních prostor. Tato skutečnost značně ztěžuje prodej starších publikací i čísel časopisu, protože přístup do skladu je komplikovaný a probíhá přes několik osob. Prosíme proto všechny zájemce o naše publikace o shovívavost a strpení, pokusíme se jejich požadavkům vyhovět, jak nejrychleji to bude možné.

V současné době máme k dispozici 1. a 2. číslo Časopisu Společnosti přátel starožitností na rok 2003. Dosud se nám bohužel až na několik málo výjimek nepodařilo zjistit adresy odběratelů a údaje o platbách. Znovu proto prosíme všechny členy, kteří časopis odebírali, ať už poštou nebo osobně na přednáškách, aby se jakýmkoli způsobem (telefonicky, poštou, e-mailem) spojili s paní Matějů (pozor, má novou adresu!) a domluvili se s ní o odběru. Zároveň apelujeme na ty členy, kteří časopis dosud neodebírají, aby se zařadili mezi předplatitele. Přispějí tím mimo jiné k vydávání dalších vlastivědných publikací v rámci SPS.

Pražští zájemci o nákup publikací, kteří nemají možnost přijít na některou přednášku, si mohou eventuálně požadované tituly zakoupit po předchozí telefonické domluvě s paní Matějů na jejím pracovišti v ulici V Tůních 11, Praha 2.

Členské příspěvky

Členové v produktivním věku platí minimálně 50 Kč ročně, studenti a důchodci 30 Kč ročně. Členský příspěvek pro kolektivní členy je 100 Kč. Od nových členů je navíc vybíráno jednorázové zápisné ve výši 20 Kč. Dobrovolné vyšší příspěvky jsou vítány. Číslo účtu SPS u ČS Praha 1 je 1923085369/0800. Součástí tohoto Bulletinu je členská známka na rok 2003/2004 vytištěná v pravém dolním rohu třetí strany. Prosíme, vystřihněte ji a nalepte na zadní stranu členského průkazu.

Kontaktní adresy

¨    Všeobecné informace o Společnosti, její historii a o podmínkách publikování příspěvků v časopise a sbornících:  starosta SPS doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., Lamačova 861, 152 00 Praha 5, tel. 251 81 52 78, e-mail durdik@arup.cas.cz;

¨    jednatel SPS Mgr. Vojtěch Kašpar, Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, tel. 222 243 239;

¨    členské přihlášky, legitimace, členská evidence a příspěvky, prodej publikací: pokladník Jitka Matějů, Hostýnská 2042/13, 100 00 Praha 10, tel. 721 801 590, pracoviště Sfinga křížovka, V Tůních 11, 120 00 Praha 2, tel./fax 224 941 251, e-mail: mateju@sfingakrizovka.cz;

¨    spolupráce s kolektivními členy: PhDr. František Gabriel, P. O. box 23, 470 01 Česká Lípa, e-mail: pu-uvpd-cl@volny.cz;

¨    zajišťování exkurzí: Mgr. Martina Veselá, Evropská 114/121, 162 00 Praha 6, tel. 777 121 114 a Mgr. Kateřina Dryáková, Kladrubská 307, 199 00 Praha 9, tel. 602 968 649

Nabídka publikací

(ceny uvedené u publikací SPS platí pouze pro členy, u některých dalších knih je členům SPS poskytována sleva)

Publikace nakladatelství Unicornis

K. Benešovská, K. Charvátová, D. Líbal, M. Pojsl: Řád cisterciáků v českých
zemích ve středověku,
Praha 1994                                                                            150 Kč

D. Stehlíková: Břevnovský klášter – průvodce výstavou, kostelem
a kryptou,
Praha 1993                                                                                                    28 Kč

J. Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku, Cheb 1998                                           170 Kč

R. Pfleiderer: Atributy světců, 2. vydání, Praha 1998                                                      68 Kč

900 let cisterciáckého řádu – sborník z konference,
Praha 2000                                                                                                                     265 Kč

D. Líbal, P. Zahradník: Katedrála svatého Víta na Pražském
hradě,
Praha 1999                                                                                                         285 Kč

D. Líbal: Katalog gotické architektury v České republice
do husitských válek,
Praha 2001                                                                               398 Kč

1000 let kláštera na Ostrově, sborník, Praha 2003                                                      245 Kč

Svorník 1/2003. Vývoj a funkce topenišť – sborník z konference,
Praha 2003                                                                                                                     300 Kč

Vlastivědná knihovnička SPS

T. Durdík, B. Štauber: Hrad Pravda, Praha 1995                                                              16 Kč

Z. Hazlbauer: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou; T. Durdík:
Památky Rabštejna nad Střelou a okolí,
Praha 1995                                               35 Kč

P. Sommer: Sázavský klášter, Praha 1996                                                                        28 Kč

F. Gabriel: Hrad Lipý, Praha 1997                                                                                       19 Kč

T. Durdík, J. Adámek, J. Fröhlich, P. Chotěbor: Vybrané středověké památky
Prácheňska,
Praha 1998                                                                                               35 Kč

J. Úlovec: Tvrz a zámek Odolena Voda, Praha 1998                                                       25 Kč

J. Sommer a kol.: Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí – Dolní Město,
Loukov, Řečice,
Praha 1999                                                                                         40 Kč

L. Kracíková, J. Smetana: Románská a gotická sakrální architektura
v okrese Česká Lípa,
Praha 2000                                                                                60 Kč

F. Gabriel, K. Podroužek, P. Za hradník: Skalní sídlo u Sloupu, Praha 2001               25 Kč

T. Durdík: Hrad Týřov, Praha 2001                                                                                    40 Kč

M. Flegl: Cyril Merhout – historik nejen Malé Strany, Praha 2002                           15 Kč

Sborník SPS č. 1 – ke 100. výročí založení SPS, 2. vydání, Praha 1997                 135 Kč

Sborník SPS č. 2 – k živ. jubileu R. Turka 1991, Praha 1993                                  100 Kč

Sborník SPS č. 3 – k živ. jubileu M. Richtera 1992, Praha 1993                               68 Kč

Sborník SPS č. 4 – k živ. jubileu D. Líbala 1996, Praha 1996                                   160 Kč

Castellologica bohemica 5, Praha 1996                                                                          305 Kč

Castellologica bohemica 6/I, II, Praha 1998                                                                   615 Kč

Castellologica bohemica 7, Praha 1998                                                                          595 Kč

Castellologica bohemica 8, Praha 2002                                                                          615 Kč

Castrum Bene 6 – Burg und Stadt, sborník z konference – N, A, F,
Praha 1999                                                                                                                     350 Kč

J. Adámek, J. Sommer, Z. Všetečková: Středověký kostel Panny Marie
v Písku,
Písek 2001                                                                                                      340 Kč

Publikace lze zakoupit na přednáškách SPS. Mimopražští zájemci si je mohou objednat poštou u pokladníka Společnosti J. Matějů (při zasílání poštou bude účtováno poštovné + balné). U objednávky uvádějte vždy své členské číslo, aby vám mohla být u vybraných publikací poskytnuta členská sleva.

Mgr. V. Kašpar v. r.,          doc. PhDr. T. Durdík, DrSc., v. r.,
        jednatel                                        starosta