Informační bulletin Společnosti přátel starožitností, 2/2003

 

Program akcí na 1. pololetí 2004

Přednášky:

29. 1.  Mgr. Kateřina Hanzlíková: Demolice v pražské památkové rezervaci v průběhu posledních let

26. 2.  Doc. PhDr. Lenka Bobková: Falcká politika Karla IV.

25. 3.  PhDr. Petr Juřina a kol.: Archeologický výzkum na náměstí Republiky (areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad

29. 4. – PhDr. Patrik Líbal – PhDr. Jiří Musil, Ph.D.: Život pod ochranou římských vojsk (hornogermánskoraetský limit)

27. 5.  RNDr. Jan Zavřel a kol.: Pražský vrch Petřín

24. 6.  ing. arch. Věra Kučová: Seznam světového dědictví UNESCO

Všechny přednášky se budou konat v přednáškovém sále ve 2. patře budovy Muzea hl. m. Prahy Na Poříčí, vždy ve čtvrtek od 17.30 hod. Prosíme, abyste si tyto termíny poznamenali, protože na jednotlivé přednášky nebudou zasílány zvláštní pozvánky.

Jarní exkurze

Letošní tradiční exkurzi SPS připravujeme na sobotu 29. 5 a bude tentokrát směřovat do jihozápadních Čech. Program: Věžka (zříceniny hradu), Rabštejn nad Střelou (město, zámek, městské opevnění), Manětín (zámek a město, spojeno s obědem), Preitenstein (zřícenina hradu), Nečtiny (zámek, prohlídka kaple), Všeruby (románský kostel). Odjezd jako obvykle v 7.00 z parkoviště Na Špejchaře. Případné upřesnění programu a cena budou oznámeny na přednáškách. Přihlášky přijímá Mgr. Martina Veselá (viz kontaktní adresy).

Výroční zpráva Společnosti přátel starožitností za rok 2003

Úvodem podotkněme, že zeštíhlení výboru Společnosti a především pracovní vytížení jeho členů umožňují pouze udržovat tradiční náplň činnosti bez výraznějšího rozšíření aktivit či organizování většího počtu akcí. Tato skutečnost je bohužel podepřena i nevelkou ochotou členstva podílet se dobrovolnou prací na permanentní aktivitě Společnosti či na jednotlivých akcích. Především se jedná o práci s našimi publikacemi, kde bychom – stejně jako v dalších oblastech – rádi přivítali každou pomocnou ruku. Přesto doufáme, že naše aktivity, byť omezené, jsou pro členstvo dostatečně zajímavé, jak svědčí účast na přednáškách a dalších akcích.

V rámci mezinárodních aktivit přijala SPS účast na spolupořádání mezinárodní kastellologické konference Castrum Bene 9, která se bude konat v roce 2005 v severních Čechách. V rámci našeho členství v organizaci Europa Nostra probíhala čilá korespondence, avšak kromě účasti našeho starosty doc. dr. T. Durdíka na zasedání vědecké rady EN jsme se vzhledem k vysokým účastnickým poplatkům nezúčastnili žádných dalších akcí.

Jako každoročně se členové SPS zúčastnili značného množství domácích i zahraničních odborných a vědeckých konferencí. Sem můžeme například zařadit kolokvium Výzkumy v Čechách, konferenci Dějiny staveb v Nečtinách či mezinárodní konferenci archeologů středověku, pořádanou ve Slovenském ráji. Ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS pokračovala příprava kolokvia k problematice archeologického zkoumání Nového Města pražského, které by mělo proběhnout v roce 2004.

SPS pokračovala ve spolupráci s Klubem za starou Prahu, jejímiž klíčovými body jsou výměna a prodej publikací, možnost vzájemného navštěvování akcí a přednášek, informovaní o akcích a především permanentní informovaní o ohrožení památek nevhodnými stavebními zásahy a vzájemná podpora při vyjadřování stanovisek k těmto kontroverzním aktivitám. Nadále jsme také spolupracovali s Nezávislou památkovou unií. Řada našich členů též v průběhu roku publikovala značné množství příspěvků v odborném i populárně naučném tisku.

Tradiční výkladní skříní SPS jsou pravidelné přednášky. Během roku jsme jich vyslechli celkem devět: PhDr. Kateřina Tomková – Opevnění raného středověku v Čechách (přednáška byla přeložena z listopadu 2002, kdy se nemohla uskutečnit kvůli bezpečnostním opatřením souvisejícím s organizací summitu NATO); Mgr. Nataša BelisováOd pokání k pietě... Smírčí kříže na Děčínsku; Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. – Katedrála sv. Víta a podíl parléřovského originálu; RNDr. Viktor Černý – Lidé z pohoří Mandara; PhDr. Patrik Líbal – Krása cihel v moderní architektuře; PhDr. Jan Fridrich, DrSc. – Račiněves – lovecká stanice staropaleolitického člověka na břehu Pravltavy; Mgr. Jaroslav PodliskaVyšehradské podhradí ve světle nových archeologických výzkumů; Mgr. Pavel TitzŘímská krajina pod Vesuvem aneb nebily jenom Pompeje; doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. – K otázce demonstrační architektury na českých hradech. Dubnová přednáška, k níž se nedostavil přednášející, byla nahrazena improvizovanou volnou diskusí převážně na castellologická témata. Celková účast na přednáškách činila v letošním roce 548 osob, průměrná návštěvnost tedy činila cca 55 osob.

Poslední sobotu v květnu uspořádala Společnost tradiční jarní exkurzi zaměřenou na památky západních Čech, o níž jsme podrobněji informovali v podzimním Bulletinu.

Ediční činnost byla v roce 2003 ovlivněna především zcela symbolickou výší finančního příspěvku MK ČR. V rámci Vlastivědné knihovničky by měl počátkem roku 2004 vyjít titul věnovaný středověké sakrální architektuře ve Frýdlantském výběžku. Dále se Společnost podílela na vydání sborníku z konference o stavebně historických průzkumech Svorník I.

V rámci spolupráce s kolektivními členy umožnila SPS podat požadavek na grant k opravě vybraného privátního památkového objektu, který vyhlásila Europa Nostra. Dále jsme našim kolektivním členům nabídli možnost prodeje jejich publikací při našich přednáškách.

Časopis SPS nadále vychází ve spolupráci s Národním muzeem, jeho odběr je však bohužel stále velmi nízký. Vzhledem k zavazující tradici tohoto periodika je z našeho hlediska nemožné nenaplnit jeho obsahovou stránku. Žádáme proto naše členy, především z řad odborné veřejnosti, aby do časopisu přispívali či ve svém okolí sháněli příspěvky v podobě článků, drobných odborných sdělení, recenzí a referátů o literatuře či zpráv o výstavách a regionálním dění na poli vlastivědy. Vydávání je v současnosti v mírném skluzu, čísla 1–3 jsou k dispozici, číslo 4 vyjde patrně koncem ledna 2004. Při pokusu o revizi distribuce jsme zjistili, že časopis byl rozesílán nepravidelně nebo vůbec ne. Dodatečné zaslání starších ročníků vázne na skutečnosti, že knihovna i veškeré publikace k prodeji jsou přemístěny do dočasného depozitáře na Barrandově, do něhož je omezený přístup. Prosíme proto zájemce o časopis i literaturu o strpení, všechny objednávky se pokusíme postupně vyřídit, jakmile se tato situace vyřeší.

Přemístění přednáškového sálu do druhého patra budovy Muzea hl. m. Prahy poněkud zkomplikovalo prodej publikací. Menší prostor sálu neumožňuje vystavit plný sortiment zejména regionální literatury. Spolupráce s pražskými vydavateli historické a vlastivědné literatury  je i nadále bez problémů. Zájemci o publikace z těchto nakladatelství se mohou případně obracet i na naší pokladní Jitku Matějů a po vzájemné dohodě zakoupit požadovaný titul i mimo termín přednášky.

Tradiční problém s fungováním naší knihovny a především s nedostatkem volných prostor pro její umístění byl snad na konci roku 2003 vyřešen. Našemu kolektivnímu členovi, společnosti Archaia, se podařilo získat kancelářské prostory v Truhlářské ulici na Novém Městě pražském, cca 50 m od náměstí Republiky, včetně podkroví orientovaného směrem k ulici Na Poříčí. Archaia zde již zajistila výstavbu knihovních regálů a na počátku roku 2004 by tyto prostory mohly být připraveny pojmout knihovnu Společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o situaci poměrně čerstvou, nejednal doposud výbor SPS o mechanismech fungování knihovny. Archaia je připravena celou knihovnu na vlastní náklady zkatalogizovat a zajišťovat na základě příslušné smlouvy její zpřístupnění cca 2krát týdně. Publikace by měly být k dispozici prezenčně, včetně možnosti kopírování na místě či občerstvení v podobě kávy či čaje.

K 1. 12. 2003 měla SPS 773 aktivních individuálních členů a 59 členů kolektivních. Nově se přihlásilo 44 individuálních členů, převážně mladších ročníků. Ze Společnosti vystoupili 3 členové a bohužel jsme se dozvěděli o úmrtí čtyř členů: Mgr. Dagmar Rulíškové, PhDr. Bohuslava Musila, PhDr. Jana Rataje a PhDr. Františka Palackého.

Výbor v uplynulém roce pracoval v následujícím složení: starosta – doc. PhDr. T. Durdík, DrSc., místostarosta – ing. arch. K. Kuča, jednatel – Mgr. Vojtěch Kašpar, pokladna a členská evidence – J. Matějů, spolupráce s kolektivními členy – PhDr. František Gabriel, zajišťování exkurzí – ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., Kristina Hendrychová, Mgr. Kateřina Dryáková a Mgr. Martina Veselá. Posledně jmenovaná vystoupila v průběhu roku na vlastní žádost z výboru Společnosti a na její místo byl kooptován JUDr. Vilém Knoll.

SPS nadále funguje v celé šíři spektra tradiční náplně našeho spolkového života, přestože stávající jádro výboru SPS má představy o výraznější možné aktivitě v celém poli naší působnosti. Doufejme, že optimistické zprávy o revitalizaci knihovny budou pouze jedním z mnoha dílčích kroků v procesu zintenzivnění naší spolkové činnosti.

Výroční zpráva byla schválena plénem na výroční schůzi SPS 18. prosince roku 2003.

Vojtěch Kašpar, jednatel SPS

Členské příspěvky

Členové v produktivním věku platí minimálně 50 Kč ročně, studenti a důchodci 30 Kč ročně. Členský příspěvek pro kolektivní členy je 100 Kč. Od nových členů je navíc vybíráno jednorázové zápisné ve výši 20 Kč. Dobrovolné vyšší příspěvky jsou vítány. Číslo účtu SPS u ČS Praha 1 je 1923085369/0800. Prosíme všechny členy, aby při platbě příspěvků složenkou či převodem z účtu uváděli jako variabilní symbol své členské číslo.

Kontaktní adresy

¨    Informace o Společnosti, její historii a o podmínkách publikování příspěvků v časopise a sbornících: starosta SPS doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., Lamačova 861, 152 00 Praha 5, tel. 251 81 52 78, e-mail durdik@arup.cas.cz;

¨    jednatel SPS Mgr. Vojtěch Kašpar, Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, tel. 222 24 32 39;

¨    členské přihlášky, legitimace, členská evidence a příspěvky, prodej publikací: pokladník Jitka Matějů, Hostýnská 2042/13, 100 00 Praha 10, tel. 721 801 590, pracoviště Sfinga křížovka, V Tůních 11, 120 00 Praha 2, e-mail: mateju@sfingakrizovka.cz; tel./fax 224 941 251;

¨    spolupráce s kolektivními členy: PhDr. František Gabriel, P. O. box 23, 470 01 Česká Lípa, e-mail: pu-uvpd-cl@volny.cz;

¨    zajišťování exkurzí: Mgr. Martina Veselá, Evropská 114/121, 162 00 Praha 6, tel. 777 121 114

Nabídka publikací

(ceny uvedené u publikací SPS platí pouze pro členy, u některých dalších knih je členům SPS poskytována sleva)

Vlastivědná knihovnička SPS

T. Durdík, B. Štauber: Hrad Pravda, Praha 1995                                                                       16 Kč

Z. Hazlbauer: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou; T. Durdík:
Památky Rabštejna nad Střelou a okolí,
Praha 1995                                                         35 Kč

P. Sommer: Sázavský klášter, Praha 1996                                                                               28 Kč

F. Gabriel: Hrad Lipý, Praha 1997                                                                                             19 Kč

T. Durdík, J. Adámek, J. Fröhlich, P. Chotěbor: Vybrané středověké památky
Prácheňska,
Praha 1998                                                                                                      35 Kč

J. Úlovec: Tvrz a zámek Odolena Voda, Praha 1998                                                                25 Kč

J. Sommer a kol.: Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí – Dolní Město, Loukov,
Řečice,
Praha 1999                                                                                                              40 Kč

L. Kracíková, J. Smetana: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká
Lípa,
Praha 2000                                                                                                                  60 Kč

F. Gabriel, K. Podroužek, P. Za hradník: Skalní sídlo u Sloupu, Praha 2001                             25 Kč

T. Durdík: Hrad Týřov, Praha 2001                                                                                           40 Kč

M. Flegl: Cyril Merhout – historik nejen Malé Strany, Praha 2002                                       15 Kč

Sborník SPS č. 1 – ke 100. výročí založení SPS, 2. vydání, Praha 1997                                135 Kč

Sborník SPS č. 2 – k živ. jubileu R. Turka 1991, Praha 1993                                               100 Kč

Sborník SPS č. 3 – k živ. jubileu M. Richtera 1992, Praha 1993                                            68 Kč

Sborník SPS č. 4 – k živ. jubileu D. Líbala 1996, Praha 1996                                               160 Kč

Castellologica bohemica 5, Praha 1996                                                                                 305 Kč

Castellologica bohemica 8, Praha 2002                                                                                 615 Kč

J. Adámek, J. Sommer, Z. Všetečková: Středověký kostel Panny Marie v Písku,
Písek 2001                                                                                                                          340 Kč

Publikace nakladatelství Unicornis

K. Benešovská, K. Charvátová, D. Líbal, M. Pojsl: Řád cisterciáků v českých zemích
ve středověku,
Praha 1994                                                                                                150 Kč

D. Stehlíková: Břevnovský klášter – průvodce výstavou, kostelem a kryptou,
Praha 1993                                                                                                                            28 Kč

J. Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku, Cheb 1998                                                     170 Kč

R. Pfleiderer: Atributy světců, 2. vydání, Praha 1998                                                                 68 Kč

D. Líbal, P. Zahradník: Katedrála svatého Víta na Pražském hradě, Praha 1999                  285 Kč

900 let cisterciáckého řádu – sborník z konference, Praha 2000                                            265 Kč

D. Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek,
Praha 2001                                                                                                                          398 Kč

1000 let kláštera na Ostrově, sborník, Praha 2003                                                                245 Kč

Svorník 1/2003. Vývoj a funkce topenišť – sborník z konference, Praha 2003                      300 Kč

 

Publikace lze zakoupit na přednáškách SPS. Mimopražští zájemci si je mohou objednat poštou u pokladníka SPS J. Matějů (při zasílání poštou bude účtováno poštovné + balné). U objednávky uvádějte vždy své členské číslo, aby vám mohla být u vybraných publikací poskytnuta členská sleva.

Mgr. V. Kašpar v. r., jednatel              doc. PhDr. T. Durdík, DrSc., v. r., starosta